10.06.2020
Share:

Oformljen Savjet za mlade opštine Kotor

Vodeći se ostvarivanjem interesa i potreba mladih, Opština Kotor je u skladu sa Zakonom o mladima i Strategijom za mlade 2017-2021, izradila i usvojila Lokalni akcioni plan za mlade 2020-2021.


Lokalni akcioni plan za mlade u opštini Kotor predstavlja razvojni dokument koji se zasniva na analizi aktuelnog stanja kroz sagledavanje prioritetnih problema mladih, analizi postojećih strategija, te sagledavanje načina za prevazilaženje aktuelne situacije kroz kreiranje plana akcije. Cilj je aktivno uključivanje mladih u sve aktivnosti iz navedenog plana.


U skladu sa tim, oformljen je Savjet za mlade Opštine Kotor čiji je zadatak da prati i usmjerava, sprovodi, afirmiše i unaprjeđuje Lokalni akcioni plan za mlade 2020-2021. (LAPM) koji je usvojila Skupština za period od dvije godine. Savjet za mlade Opštine Kotor čine predsjednica Aleksandra Tomović (Kulturni centar „Nikola Đurković“) i članovi: Ivana Milić (Gimnazija Kotor), Milica Pavićević (Centar za socijalni rad Kotor), Patricija Pobrić (NVO Naša akcija), Milica Popović (Spec. Menadžmenta u pomorstvu), Bojana Mračević (OŠ „Njegoš“), Dejana Vujković (učenica Pomorske škole Kotor), Kristina Sestak (Kancelarija za prevenciju narkomanije, bolesti zavisnosti i rizičnih ponašanja), Nađa Srdić (Crveni krst), Marija Starčević (Gradska biblioteka i čitaonica), Miroslava Ivanović (izvršna direktorka NVO „Inicijativa mladih s invaliditetom Boke“) i Ljubo Kankaraš (NVO Studentsko vijeće Fakulteta za pomorstvo Kotor).


U Sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti sistematizovano je radno mjesto za savjetnicu za mlade čija je obaveza da koordiniše i prati sprovođenje realizacije LAPM-a. Savjetnica za mlade je dio Savjeta za mlade opštine Kotor, u svojstvu sekretara Savjeta za vršenje administrativno tehničkih poslova.

Opština Kotor će uskoro otvoriti i omladinski klub u Kotoru, u prostorijama Kulturnog centra “Nikola Đurković” Kotor, a u skladu sa Odlukom koju je Skupština opštine Kotor donijela je na skupštini 30.04.2020. godine.


Izvor vijesti: Radio Kotor

Izvor fotografije: Unsplash.com