23.07.2020
Share:

Podrška individualnom stvaralaštvu

Na osnovu Odluke o Budžetu opštine Kotor za 2020. godinu ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi" br. 54/19) i Odluke o davanju saglasnosti na Program kulturnih manifestacija za 2020. godinu ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi"; br. 06/20) Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti raspisuje:

J A V N I P O Z I V

za podršku individualnom kulturnom stvaralaštvu

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti u cilju afirmisanja kulturnog stvaralaštva raspisuje Javni poziv za podršku individualnom kulturnom stvaralaštvu iz oblasti muzike, književnosti, filma i pozorišta, za autorska djela stvaralaca/teljki sa područja opštine Kotor.

I Prijava na javni poziv

1. Pozivaju se zainteresovani/e stvaraoci/teljke sa područja opštine Kotor da dostave svoje prijave na Javni poziv za podršku individualnom kulturnom stvaralaštvu za 2020. godinu.
2. Prijava koja se nalazi u prilogu poziva, podnosi se najkasnije do 21. avgusta 2020. godine i predaje u Građanskom birou Opštine Kotor (Stari grad 317) u terminima predviđenim za rad sa strankama, sa naznakom „Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti - Prijava po Javnom pozivu za podršku individualnom kulturnom stvaralaštvu“.
3. Uz prijavu se, u zapečaćenom kovertu, prilaže sljedeća dokumentacija:
- kopija lične karte autora/ke;
- reference (radna biografija autora/ke, pregled dosadašnjeg rada i projekata);
- kratak opis projekta kojim se konkuriše (ne više od dvije kucane strane);
- otkucan rukopis ili CD ( ili USB) kandidovanih djela;
- rok završetka projekta;
- ukupan budžet projekta sa detaljnom finansijskom konstrukcijom projekta;
- saradnici/e na projektu;
- kopija tekućeg žiro računa autora/ke;
- ovjerena izjava autora/ke da po priloženom projektu nije ranije dobio/la sredstva od strane Opštine Kotor, kao ni organizacija i ustanova čiji je osnivač Opština;
- izjava o već dobijenoj visini sredstava za predmetni projekat sa imenom donatora/ke ili organizacije/ustanove koja je podršku pružila.

II Predmet podrške

1. Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti pruža podršku u vidu
sufinansiranja troškova:
- Izdavanja i štampanja knjiga;
- Izdavanja muzičkih djela;
- Snimanja filmova dokumentarnog karaktera, kao i otkup tekstova/scenarija na polju pozorišne i filmske umjetnosti.

III Visina podrške

1. Opština Kotor je u skladu Programom kulturnih manifestacija za 2020. godinu opredijelila sredstva u ukupnom iznosu od 10.000,00 eura za podršku individualnom kulturnom stvaralaštvu.

IV Kriterijumi za vrednovanje projekata

1. Prijavljeni projekti biće vrednovani na osnovu sljedećih kriterijuma:
- autorski materijal vezan za kulturu, tradiciju, osobenosti i život sa područja Kotora i
Boke Kotorske;
- reference autora/ke;
- novo (neobjavljivano) autorsko djelo;
- stepen ispunjenosti traženih uslova;
- originalnost i savremenost forme;
- prednost podrške stvaraocima/teljkama mlađim od 30 godina;
- doprinos očuvanju tradicije i kulturne baštine Kotora i Boke Kotorske;
- afirmacija perspektivnih talenata;
- doprinos afirmaciji stvaralaštva lica sa invaliditetom;
- realnost budžeta projekta i obezbijeđenost uslova za njegovu realizaciju.

V Procedura realizacije

1. Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti će na osnovu pristiglih prijava, a nakon zatvaranja Javnog poziva, izvršiti selekciju projekata i sačiniti listu odobrenih projekata.
2. Lista odobrenih projekata sa odobrenim finansijskim sredstvima za realizaciju projekata biće objavljena na sajtu Opštine Kotor.
3. U roku od 30 dana od dana objavljivanja liste odobrenih projekata zaključiće se ugovori kojima će biti definisana međusobna prava i obaveze.

VI Rokovi za podnošenje

1. Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objavljivanja na sajtu Opštine Kotor, oglasnoj tabli Opštine Kotor, na sajtu lokalnog javnog emitera, počev od 23. jula a zaključno sa 21. avgustom 2020. godine.
2. Neblagovremene prijave neće se razmatrati.

VII Dodatne informacije

1. Za sve dodatne informacije povodom Javnog poziva zainteresovani se mogu obratiti putem e-mail adrese: kultura@kotor.me , a prijavni formular se nalazi na linku.

SEKRETARIJAT ZA KULTURU, SPORT I DRUŠTVENE DJELATNOSTI